۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر   

 

 

 

ردیف

 

برنامه ترم بندی رشته تحصیلی

 

دانلود
1
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)-دانشجویان از رشته های مرتبط
 
  کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)-دانشجویان از رشته های غیر مرتبط
2

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 

3

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

4

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

5 دکتری  تخصصی سیاستگذاری سلامت(مصوب سال 1397)