۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان   

 

عناوین و چکیده پایان نامه های دکترای سیاستگذاری سلامت

 

 

چکیده

سال دفاع

استاد مشاور

استاد راهنما

ورودی

دانشجو

عنوان

ردیف

98

دکتر نخعی

دکتر حاجبی

دکتر مهرالحسنی

دکتر یزدی

92

سعید میرزایی

تحلیل سیاست های درمانی سو مصرف مواد در جمهوری اسلامی ایران و ارایه راهکار

1

98

دکتر حق دوست

دکتر ذوالعلی

دکتر مهرالحسنی

دکتر یزدی

92

نادیا ارومیه ای

تحلیل سیاست های مرتبط با رفتارهای پرخطر جنسی، مصرف مواد محرک و مشروبات الکلی در نوجوانان: مطالعه موردی شهر کرمان

2