۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   

 

عناوین و چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

چکیده

تاریخ دفاع

اساتید مشاور

استاد راهنما

ورودی

دانشجو

عنوان

30/11/90

دکتر دهنویه

دکتر ذوالعلی

دکتر امیر اسماعیلی

مهر 88

عاطفه اسفندیاری

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با نگهداشت اعضای هیات علمی

19/10/90

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر بانشی

دکتر نکویی

مهر 88

سحر پروا

بررسی رابطه سواد سلامت افراد و بهره گیری از خدمات سلامت در جمعیت شهری

25/11/91

دکتر خیاط زاده

دکتر تبریزی

دکترنکویی

مهر 88

وحیده صادقی

ارائه الگو برای چالشهای جدید نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه در مناطق شهری

7/2/92

دکتر حق دوست

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر دهنویه

مهر 88

فاطمه رمضانی

بررسی موانع اجرای مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت در بحث آموزش دانشگاههای علوم پزشکی ایران و ارائه راهکار

20/12/91

دکتر نکویی

دکتر دهنویه

دکتر مهرالحسنی

مهر 89

مژگان امامی

تعیین چالشهای استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

21/1/92

دکتر امیراسماعیلی

دکتر گودرزی

دکتر نکویی

مهر 89

سجاد خسروی

تحلیل اقتصادی مدیریتی پذیرش و بستریهای غیرمقتضی براساس پروتکل ارزیابی مناسبت دربیمارستان افضلی پورکرمان،1391

25/9/92

دکتر مهرالحسنی

دکتر دهنویه

مهر 89

روح الله

فاطمیان زاده

تعیین موانع ترجمان دانش دردانشگاه علوم پزشکی کرمان وارائه راهکار اصلاحی

23/10/92

دکتر مهرالحسنی

دکتر خیاط زاده

مهر 89

زینب صدوقی

چالشهای همکاری بین بخشی برای ارتقای سلامت جامعه و ارائه راهکارها

25/11/91

دکتر نکویی مقدم

دکتر خانجانی

دکتر امیر اسماعیلی

مهر89

پروانه اصفهانی

مطالعه مرگهای قابل اجتناب در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 89-83

23/10/92

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر فخری

دکتر دهنویه

مهر89

فاطمه واثقی

بررسی تناسب تعداد کارکنان بهداشت خانواده با حجم خدمات ارائه شده در پایگاههای بهداشت شهر کاشان در سال 1390

20/8/92

دکتر نکویی مقدم

دکتر موسی زاده

دکتر امیر اسماعیلی

مهر90

زهرا خراسانی

بررسی رابطه تناسب شغل و شخصیت با فرسودگی شغلی کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی کرمان در سال 1392

26/8/93

دکتر دهنویه

دکتر مهرالحسنی

مهر 90

فرشته افتخاری زاده

ارزیابی فناوری سلامت آب سوپر اکسید شده برای درمان زخم

30/2/92

دکتر دهنویه

دکتر جباری

دکتر نوری حکمت

 

مهر 90

 رجا مردانی

مقایسه بیمارستانهای شهر اصفهان از نظر انطباق با ضوابط اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی سال 1392

27/11/92

دکتر صابری نیا

دکتر نکویی مقدم

دکتر امیر اسماعیلی

مهر90

راحیل قربانی نیا

تعیین تاثیر استقرار متخصصین طب اورژانس بر عملکرد اورژانس بیمارستان شهید دکتر باهنر-1392  

11/6/93

دکتر نوری حکمت

 

دکتر دهنویه

مهر90

راضیه سپهریان

تعیین چالشهای اولویت گذاری عناوین پروژه های ارزیابی فناوری سلامت در کشور و ارائه راهکار

23/6/93

دکتر دهنویه

دکتر جعفری

دکتر نوری حکمت

 

مهر90

طاهره شریفی

بررسی چالشهای ارائه خدمات درمانی به مصدومین سوانح ترافیکی در ایران و ارائه راهکار

21/11/93

دکتر نوری حکمت

 

دکتر والی

مهر90

سعید میرزایی

تعین چالشهای اجرایی حاکمیت بالینی در بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی شهر کرمان در سال 1392 و ارائه راهکارها

24/9/93

دکتر نکویی مقدم

دکتر بارونی

دکتر والی

دکتر اسکندری زاده

مهر90

حبیب جلیلیان

تعیین میزان صرفه جویی هزینه فلورایدزنی به آب آشامیدنی شهر کرمان در سال 1392

21/11/93

دکتر مهرالحسنی

دکتر والی

مهر90

نادیا ارومیه ای

تعیین چالشهای پیاده سازی اعتبار بخشی در بیمارستانهای نظامی شهر کرمان و ارائه راهکار

25/9/93

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر نخعی

دکتر والی

مهر90

زهرا سرابندی

بررسی علل مراجعه مجدد بیماران ایسکمیک قلبی به مرکز آموزشی درمانی شفا در سال 1392

30/2/92

دکتر دهنویه

دکتر جباری

دکتر نوری حکمت

 

مهر 90

 رجا مردانی

مقایسه بیمارستانهای شهر اصفهان از نظر انطباق با ضوابط اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ورود به صنعت گردشگری پزشکی سال 1392

23/12/93

دکتر والی

دکتر خانجانی

دکتر امیر اسماعیلی

مهر91

ویدا کاردان

بررسی رابطه بین استفاده از داروی نامناسب و کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان در سال 1393

24/12/93

دکتر خیاط زاده

دکتر یزدی

دکتر مهرالحسنی

مهر91

مرضیه لشکری

ارائه الگوی تخصیص منابع در مرکز آموزشی و در مانی افضلی پور با استفاده از رویکرد برنامهریزی آرمانی 1392

29/1/94

دکتر نوری حکمت

دکتر مهرالحسنی

دکتر دهنویه

 

مهر91

نیلوفر آزادبخت

تاثیر ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر کرمان در سال 1393

31/4/94

دکتر موسی زاده

دکتر علیرمضانی

دکتر امیر اسماعیلی

 

مهر91

محمدرضا رحمانیان

بررسی تنوع جغرافیایی انجام آنژیوگرافی در بیمارستانهای منتخب استان کرمان و فارس

23/12/93

دکتر امیر اسماعیلی

 

دکتر نکویی مقدم

 

مهر91

مهتاب قنبرنژاد

بررسی رابطه عدم گفتگوکارکنان (سکوت سازمانی) , ترس از شکست و عملکرد کارکنان در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1393

1/6/94

دکتر مهرالحسنی

دکتر خیاط زاده

مهر91

علی مسعود

بررسی نحوه در دستور کار قرار گرفتن مسائل اجتماعی جهت انجام مشارکت بین بخشی موثر در سلامت و ارائه مدل ذهنی :مطالعه مورد چاقی کودکان 2 تا 6 ساله شهر کرمان

6/6/94

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

مهر91

آذر ایزدی

تحلیل رقابتی صنعت بیمارستانهای خصوصی به منظور شناسایی چلشهای موجود با استفاده از الگوی رقابتی پورتر در شهر کرمان

20/11/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر جهانی

دکتر والی

مهر 91

محمد کاظمی

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و انعطاف پذیری منابع انسانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس115  دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان و تهران در سال1395 

 

دکتر والی

دکتر جهانی

 

مهر 91

وحیده عمادی

بررسی رابطه پزشک- بیمار با میزان رضایت-انتظارات و تعامل بیمار در فرآیند درمان در کلینیک های ویژه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1394

19/11/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر گودرزی

دکتر والی

 

مهر 91

شکراله ساکی

بررسی علل موثر بر وقوع خطاهای دارویی و عدم گزارشدهی آن‌ها از دید پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

8/11/97

دکتر امیراسماعیلی

 

دکتر صابری

مهر 91

مریم اسلامیان

اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت در استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

28/11/97

دکتر دهنویه

دکتر نوری حکمت

مهر 91

مینا قاسمی مقدم

بررسی جایگاه خدمات پیشگیری در بیمه های پایه سلامت ایران و ارائه راهکار

 

دکتر محسن بارونی

دکتر نوری حکمت

مهر 91

حمید معین

مقایسه هزینه های جراحی بازقلب و آنژیو پلاستی در بیماران قلبی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شفای کرمان درسال1393

 

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر جهانی

دکتر نکویی مقدم

 

مهر 91

گوهری مهر

رابطه بین وضعیت مدیریت ارتباط با بیمار وارزش مورد انتظار بیماران در بیمارستانهای آموزشی وابسته به کرمان دانشگاه علوم پزشکی 2015

2/6/94

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

 

مهر92

زینب ارادویی

بررسی موانع و عوامل تسهیل گر برنامه ریزی مدیریت زنجیره تامین امدادی بهداشت و درمان هنگام بروز بلایا(طوفان-زلزله و سایر موارد)و ارائه راهکارهای اجرایی در استان کرمان :1393

22/7/94

دکتر دهنویه

دکتر مهرالحسنی

مهر92

میترا بذرافشان

ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن(BSC) در سال 1392

20/11/94

دکتر جعفری

دکتر مهرالحسنی

دکتر دهنویه

 

مهر92

علی رضا کلانتری

تعیین چالشهای استقرار خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راهکار

12/11/94

دکتر فرهمندی نیا

دکتر میرزایی

دکتر والی

مهر92

مریم سیدنژاد

بررسی ارتباط بین موانع دسترسی به مراقبت با درک والدین از مراقبتهای اولیه و کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور در شهر کرمان در سال 1394

12/11/94

دکتر صابری

دکتر امیراسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

مهر92

مریم شریفی

بررسی چالشهای سازمانهای غیر دولتی بهداشتی و درمانی فعال در حوادث غیر مترقبه و ارائه الگوی مدیریتی مناسب (مطالعه موردی زلزله بم)

6/2/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر صابری

 

مهر92

مصطفی علی مهر

شناسایی چالشهای خانه های بهداشت کشور بر اساس چارچوب شادپور و ارائه راهکارهای اصلاحی

27/4/95

دکتر مهرالحسنی

دکتر صابری

دکتر خیاط زاده

مهر 92

محمدرضا اکبری

تحلیل عملکرد کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی از دیدگاه مشارکت کنندگان با استفاده از چرخه سیاست گذاری : مطالعه موردی استان کرمان

29/6/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

مهر 92

مبین مرادی

بررسی وضعیت مقاوم سازی غیر سازه ای بیمارستانهای آموزشی کرمان در برابر بلایای طبیعی و ارائه مدل: یک مطالعه ترکیبی

16/6/95

دکتر میرزایی

دکتر امینی زاده

دکتر امیراسماعیلی

مهر 92

روحانه رحیمی صادق

تعیین اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت با استفاده از مدل کرک پاتریک:مطالعه موردی دوره آموزشی احیای قلبی ریوی در پرستاران بیمارستان آموزشی افضلی پور

7/7/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

مهر 92

عاطفه مصیبی اردکانی

بررسی رابطه بین سبک های رهبری با هوش معنوی و خودکارآمدی مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

2/7/96

دکتر مهرالحسنی

دکتر میرزایی

دکتر جعفری

دکتر دهنویه

مهر92

زهره اسکندری زاده

ارزیابی نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه با ابزار PCAT در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده استان کرمان 1395

24/6/98

دکتر والی

دکتر جهانی

دکتر صابری

مهر 92

ساره بالاور

ارزیابی انتظارات بیماران و پزشکان از فرایند مراجعه به پزشک و تجویز دارو در کلینیک های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان

 

3/7/97

دکتر مهرالحسنی

دکتر دهنویه

مهر92

نازیلا محمدی

تعیین چالش های ترجمان دانش در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه و ارائه راهکار: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

مهر92

زهرا کریمی

 

20/4/95

دکتر بهاء الدینی

دکتر والی

دکتر امیراسماعیلی

مهر 93

رضا ولی زاده

بررسی مشکلات سطوح مدیریت مراقبت دیابت نوع 2 در شهر کرمان در سال 94

18/8/95

دکتر امیراسماعیلی

دکتر مهرالحسنی

مهر 93

مهلا ایرانمنش

تدوین شاخصها و ارزیابی نیروی انسانی بخش سلامت شهرستان کرمان

26/10/96

دکتر نکویی مقدم

 

مهر 93

نرگس حیدری

مطالعه و اولویت بندی مشکلات سلامت ساکنین حاشیه شهر کرمان با استفاده از رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

14/4/96

دکتر امیراسماعیلی

 

دکتر بارونی

مهر 93

مهرانگیز یزدانپناه

امکان سنجی اعمال فرانشیز متغیر دارویی بر روی داروهای آنکولوژی و OTCدر بین بیمه شدگان بیمه سلامت ایران استان کرمان:سال 1394

6/12/96

دکتر امیراسماعیلی

هاله تاج الدینی

دکتر صابری

مهر 93

فخرالسادات هاشمیان فر

بررسی عوامل موثر بر بهره مندی از خدمات طب سنتیی و شناخت فرصت ها و چالش ها در شهر کرمان در سال 1395

97/11/28

دکتر بارونی

دکتر دهنویه

دکتر مهرالحسنی

مهر 93

الناز قاسمی

ارزیابی عملکرد ادارت کل سازمان بیمه سلامت ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی طی سالهای 94-92

25/4/96

دکتر گودرزی

دکتر نکویی مقدم

مهر 94

محمد علی جلیلوند

بررسی رابطه نگرش جنسیتی با رفتار مصرف کننده و ارائه کننده خدمات سلامت در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان و ارائه راهکار مناسب

24/7/96

دکتر گودرزی

دکتر امیراسماعیلی

 

مهر 94

محدثه قنبری

تاثیر تعطیلات عید نوروز بر کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

16/10/96

دکتر گودرزی

دکتر ثمره فکری

دکتر والی

مهر94

محمدعلی حقیقتی

بررسی دیدگاه بیماران مبتلا به آسم از ارائه کنندگان خدمان با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی در شهر کرمان -یک مطالعه ترکیبی

14/12/96

دکتر گودرزی

دکتر صابری

مهر 94

محمد علی بنی اسدی

اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در بخشهای تصویر برداری مراکز درمانی شهر کرمان و ارائه راهکار جهت ارتقاء آن

26/4/97

دکتر صابری

دکتر گودرزی

دکتر والی

مهر 94

فاطمه کرامت منش

تعیین رابطه بین معنویت سازمانی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10/9/97

دکتر گودرزی

دکتر والی

مهر 94

گلناز آذری

شناسایی عوامل موثر در بستری مجدد بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان

10/6/98

دکتر صابری

دکتر امیراسماعیلی

مهر 94

فرشید برخورداری

بررسی وضعیت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس استانداردهای دانشگاه کارآفرین و ارائه ی راهکارهای اصلاحی

 

30/11/98

دکتر رضا دهنویه

 

دکتر سمیه نوری حکمت

 

مهر 94

مهرداد صالحی

 

اولویت بندی خدمات مراقبت بهداشتی اولیه در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 

 

 

 

نفیسه لرستانی

 

 

 

 

 

سحر نجفی

 

12/12/97

دکتر یزدی

دکتر بانشی

دکتر دهنویه

مهر95

مرضیه یوسفی

بررسی وضعیت ابعاد دسترسی در برنامه پزشک خانواده روستایی شهرستان کرمان در سال1397

19/3/98

دکتر مهرالحسنی

دکتر نخعی

دکتر یزدی

 

مهر95

سهیلا نقوی

بررسی میزان عدم­تبعیت از دستورات درمانی و دلایل موثر بر آن در بیماران مراجعه­کننده به کلینیک­های سرپایی شهر کرمان در سال 1397

5/4/98

دکتر امیراسماعیلی

دکتر دهش

دکتر نکویی مقدم

مهر95

مهناز مرادپور

بررسی میزان فرار بیمار و بار مالی آن قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان طی سالهای 1391 تا 1394 : چالش ها و راهکارها

6/7/98

دکتر یزدی

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر نکویی مقدم

مهر 95

حسین شمس آبادی

بررسی تناسب نیروی انسانی بهورز و حجم کار در خانه­های بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و سبزوار با استفاده از روش شاخص­های حجم کار در سال 1398

 

7/7/98

دکتر مهرالحسنی

دکتر نخعی

دکتر یزدی

مهر 95

اصغر بازوند

تعیین رفتار جستجوی مراقبت سلامت و بهره مندی از خدمات مراقبت سلامت در حاشیه نشینان شهر کرمان در سال 1397

 

 

 

 

مهر 95

رضا مرادی

 

 

 

 

مهر 95

محمد علی مقبلی نژاد

 

 

 

 

مهر 95

زینت مهرجردی

 

 

 

 

مهر 95

فروغ ویسی نسب

 

16/6/99

دکتر مجید حیدری جامع بزرگی

 

دکتر امیراسماعیلی

 

مهر 96

اعظم حیدری جامع بزرگی

 

بررسی عوامل موثر بر تمایل به ماندگاری دندان‌پزشکان در مناطق محروم استان کرمان

 یک مطالعه ترکیبی