۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ آذر   

 

عناوین و چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 

 

 

چکیده

سال دفاع

استاد مشاور

استاد راهنما

ورودی

دانشجو

عنوان

6/6/92

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر گودرزی

مهر 89

لیلا زارعی

: تخمین تابع تقاضای دار ودر استانهای مختلف کشور(مطالعه موردی ازسال 1361-1390

9/4/92

دکتر امیر اسماعیلی

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

مهر 89

زینب ملک پور

 

عدالت افقی و اثر توزیع مجدد در تامین مالی خدمات مراقبت سلامت در ایران طی سالهای 87-89

8/11/92

دکتر امیراسماعیلی

دکتر گلستانی

دکتر گودرزی

مهر 89

صدیقه محمد تقی زاده

بررسی مخاطرات اخلاقی وانتخاب نامساعددرصنعت بیمه درمان ایران درسال 1389

9/11/92

دکتر نکویی

دکتر گلستانی

دکتر بارونی

مهر 89

محمدرضا حیدری

بررسی رابطه حکمرانی خوب و شاخصهای بهداشتی در کشورهای منتخب با استفاده از داده های 1996-2011

9/11/92

دکتر گودرزی

دکتر بانشی

دکتر بارونی

 

مهر 89

فیصل جمال زاده

تحلیل هزینه اثربخشی روش های تشخیص مالاریا در بیماران تب دار مشکوک به مالاریا در استان هرمزگان در سال 1391

12/12/92

دکتر والی

دکتر بانشی

دکتر گودرزی

 

مهر 89

الهام حقیقت فرد

بررسی کارایی و بهره وری بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386-1390

9/11/91

دکتر یوسفی

دکتر معمارزاده

دکتر بارونی

مهر 89

یوسف بهزادی

هزینه مطلوبیت جراحی آب مروارید در شهر کرمان در سال 1392

19/6/93

دکتر بهاءالدینی

دکتر بارونی

مهر 90

اسماء امام رضایی

 

 

بررسی قیمت تمام شده سیستم پکس در بیمارستان نمازی شیراز سال 1392

17/10/93

دکتر هراتی

دکتر بارونی

مهر 90

تورج هراتی

بررسی تاثیر مخارج بهداشتی برشاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب با سطوح درآمدی بالا متوسط-پایین:  2000: - 2010

6/11/92

دکتر گلستانی

دکتر بارونی

دکتر جلایی

مهر 90

شهلا جعفری

بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات محصولات پزشکی و دارویی ایران

23/10/93

دکتر گلستانی

دکتر نجاتی

دکتر صابر ماهانی

مهر 90

الهام امین

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با سرانه هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای ایران به تفکیک استانهای کشور :1360-1390

28/10/93

دکتر گودرزی

دکتر نقش واریان

دکتر بارونی

مهر 90

سمیه معلمی

بررسی هزینه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون در معتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به بیمارستان اعصاب و روان شیراز: 1392

20/11/93

 

دکتر صابر ماهانی

مهر 90

مجید حیدری

بررسی هزینه مطلوبیت روشهای درمانی همودیالیز و دیالیز صفائی در بیمارستان شفا در سال 1392

21/11/93

دکتر امیراسماعیلی

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

 

مهر 90

بهزاد محمدی

سنجش تمایل به پرداخت برای بیمه درمان مکمل و عوامل موثر بر آن در شهر کرمان در سال 1392

18/3/93

دکتر بارونی

آقای جهانمهر

دکتر گودرزی

 

مهر 90

زهرا مشکانی

بررسی نابرابری در توزیع پزشکان عمومی نظام سلامت ایران

5/11/94

دکتر کجوری

 دکتر  جهانی

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

مهر 91

نورالهدی فخرزاد

تحلیل هزينه- مطلوبيت عمل جراحي باي‌پس عروق كرونر (CABG) و مداخله از راه پوست (PCI) از طریق استنت دارویی با استفاده از شاخص QALY در بیمارستان‌های شیراز، سال 1393

23/12/93

دکتر بهرامپور

دکتر امیراسماعیلی

 

دکتر بارونی

 

مهر 91

مینا بهرامپور

بررسی اولویت گذاری ترجیحات کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران با استفاده از روش آزمون انتخاب گسسته(DCE)در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان در سال 1393

17/12/93

دکتر جعفری

دکتر نخعی

دکترگودرزی

دکتر بارونی

مهر 91

نوشین زهتاب

تحلیل هزینه اثربخشی غربالگری سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده شهرستان کرمان: 1392

18/11/93

دکتر اکبری فرد

دکتر بارونی

دکتر جلایی

مهر 91

فاطمه فرگی

بررسی تاثیر شوک‌های دائمی و موقتی بهره وری بخش بهداشت بر ارزش افزوده بخش بهداشت

4/12/93

دکتر بانشی

 دکتر اطمینان

دکتر بارونی

 دکتر گودرزی

مهر 91

صفیه یعقوبی

تحلیل هزینه اثربخشی روش دیالیز و پیوند کلیه در بیماران با نارسایی کلیوی با استفاده از شاخص دالی در بیمارستان افضلی‌پور کرمان

29/9/94

دکتر کشاورز

دکتر بارونی

 

مهر 91

محمد آدمیت

محاسبه بهای تمام شده اعمال جراحی گلوبال در بیمارستانهای منتخب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

29/9/94

دکتر بارونی

دکتر امیراسماعیلی

مهر 91

امیرحسین فتاح پور

بررسی علل تقاضای تالقایی پزشکان خانواده در ارائه خدمات به بیمه شدگان بیمه سلامت ایران مورد استان اصفهان در سال 1392

 

دکتر صابر ماهانی

دکتر بارونی

مهر 91

روح ا.. علایی

بررسی عدالت در توزیع مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت در سطح شهرستان های کشور بر اساس ضریب جینی سالهای 1389-1391

 

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

دکتر صابر ماهانی

مهر 91

مهدی رعدآبادی

سنجش و تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور از منظر شاخص های بهداشتی در سال 1392

15/6/94

دکتر جهانی

دکتر قربانی

دکتر بارونی

مهر 91

محجوبه السادات میرتاج الدینی

برآورد تابع تقاضای خدمات دندانپزشکی خانوار شهری کرمان ایران 1393

4/11/95

دکتر دهنویه

دکتر شیخ زاده

دکتر گودرزی

مهر 91

مهسا نخعی

محاسبه هزینه تمام شده واکسیناسیون رایج بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شهرستان­ها­ی تابعه­ی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 1394

12/11/94

دکتر بارونی

دکتر امیراسماعیلی

دکتر گودرزی

مهر 92

سوسن ابام

پیشبینی بار اقتصادی-عروقی منتسب به چاقی برای ایران در سال 1398

19/11/94

دکتر جلایی

دکتر بارونی

مهر 92

مرضیه السادات سیف

بررسی و پیشبینی تاثیر بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران با رهیافت شبکه عصبی مصنوعی حداقل مربعات معمولی پویا

10/11/94

دکتر جلایی

دکتر بارونی

مهر 92

مرضیه منتظری

بررسی تاثیر جهش پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش سلامت بین سالهای 1360 تا 1390

28/11/94

دکتر امیراسماعیلی

دکتر بارونی

مهر 92

امین جهاد سروستانی

سنجش کارآیی اقتصادی واحدهای رادیولوژی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان

14/6/95

دکتر نخعی-

دکتر فرخی

دکتر بارونی

مهر 92

ملیحه قبادی

برآورد هزینه بیماریهای منتسب به مصرف سیگار در شهر کرمان سال 1393

15/6/95

دکتر گودرزی

دکتر صابر ماهانی

مهر 92

سارا نصیری

بررسی عوامل اقتصاد اجتماعی موثر بر نرخ باروری در ایران مطالعه پنل 1345-1393

12/7/95

دکتر شریفی

دکتر بارونی

مهر 92

سیروس پور خواجویی

بررسی هزینه اثربخشی مراکز دولتی درمان نگهدارنده با متادون به منظور پیشگیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی(مطالعه موردی شهر کرمان 1394)

2/7/96

دکتر گودرزی

دکترصابرماهانی

مهر92

مینا ابوترابی

برآورد تمایل به پرداخت غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان ساکن شهرستان کرمان در سال 1394

27/9/96

دکتر نوری حکمت

دکتر صابر ماهانی

مهر92

اسما امیری میجان

رتبه بندی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس شاخصهای مالی با استفاده از مدل تاپسیس

 

دکتر یونس جهانی

دکتر محمد‌رضا امیر اسماعیلی

دکتر لیلا والی

 

مهر92

زهرا کریمی جابری

بررسي ارتباط بین پاسخگویی  و مشتری مداری  با وفاداری بیماران بستری  در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی كرمان در سال 1394

31/6/95

دکتر حبیب زاده

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

مهر 93

علی درویشی

تحلیل هزینه منفعت درمان های ناباروری با استفاده از رویکرد تمایل به پرداخت

3/3/96

دکتر مهرالحسنی

دکتر بارونی

دکتر گودرزی

مهر 93

فاطمه اسماعیلی

اندازه گیری کارایی بخش درمان مستقیم واحدهای مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از دو روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل مرزی تصادفی ( SFA ) طی سال های 1394- 1387

11/4/96

دکتر گودرزی

دکتر نخعی

دکتر بارونی

مهر 93

فاطمه درخشان

تحلیل هزینه اثربخشی غربالگری پوکی استخوان مطالعه موردی کرمان

27/11/97

دکتر صابر ماهانی

دکتر بارونی

مهر 93

روح ا.. سیرتی

تدوین و سنجش شاخص تخصیص بودجه حامل های انرژی (برق، گاز و آب) در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر مبنای اطلاعات سال 1395

 

دکتر  بارونی

دکتر امیراسماعیلی

دکتر گودرزی

 دکتر صابری

مهر 93

زهره فدایی

برآورد هزینه تمام شده  دوره ی دکتری حرفه ای داروسازی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  در سال تحصیلی 95- 94  به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

24/4/97

دکتر ذوالعلی

دکتر صابر ماهانی

مهر 94

سونیا نظری

بررسی وضعیت پرداخت از جیب بیماران بستری و درصد هزینه های کمرشکن سلامت در مراکز درمانی شهر کرمان در نیمه دوم سال 1396

26/1/98

 

دکتر بارونی

مهر 94

امیر اصلاحی

هزینه اثر بخشی فرایند شناسایی موارد جدید ویروس نقص ایمنی اکتسابی با استفاده از تست های تشخیص سریع HIV در شهرستان چابهار

16/6/98

دکتر  بهزادی

دکتر صابر ماهانی

مهر 95

محمد تصون غلامحسینی

ارزشیابی اقتصادی درمان های هپاتیت C موجود در ایران بر اساس راهنمای بالینی ملی

 

 

دکتر صابرماهانی

مهر 95

انیسه کمالی

 

برآورد بار اقتصادی ناشی از حوادث شغلی در بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرمان در سالهای 1395و1394

 

 

دکتر صابرماهانی

 

مهر 95

ستاره یوسف زاده

بررسی توجیه‌پذیری اقتصادی راه‌اندازی مرکز تولید فناوری سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی استان کرمان در سال 1397