۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ بهمن   

 

محمود نکوئی مقدم

(Ph.D)

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

مرتبه علمی: استاد

m_nekooei@kmu.ac.ir ایمیل :  

تلفن: 31325161

CV

   

 

حجت شیخ بردسیری

(Ph.D)

    آخرین مدرک تحصیلی: دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

مرتبه علمی:  استادیار

 h.sheikhbardsiri@kmu.ac.ir ایمیل: 

31325396تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

اصغر توان

(Ph.D(

دکتری سلامت در بلایا و فوریت هاآخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: استادیار

at.tavan@yahoo.com ایمیل: 

تلفن: 

پیمانیوضعیت استخدامی: 

CV

   

 

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن:

وضعیت استخدامی:

CV

 
   

باقر امیر حیدری

(Ph.D(

دکتری بیوتکنولوژی آخرین مدرک تحصیلی: 

استادیارمرتبه علمی: 

baheidari@gmail.com ایمیل: 

31325391تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

کامبیز بهاالدینی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

یونس جهانی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

علی اکبر حق دوست

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

محمدرضا محمودی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

نوذر نخعی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

 
   

ناصر هاشمی نزاد

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

مجید هاشمی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

 ایمیل: 

تلفن: 

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

طاهره حسنی سعدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس  

سمت: کارشناس گروه

 

تلفن:31325154

وضعیت استخدامی: رسمی