۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ آذر  

دکتری تخصصی رشته سلامت در بلایا و فوریت ها

(Health in Emergencies and Disaster (Ph. D

 

 

1. این رشته، برنامه آموزشی بین رشته ای از علوم سلامت است که به تبیین مراحل چهارگانه کاهش آسیب، آمادگی پاسخ و بازیابی در بلایا و فوریتها (اعم از طبیعی، انسان ساخت و بیولوژیک)، با هدف حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی، و مدیریت آن در سطوح مختلف می پردازد.

 

2. تاریخچه قربانیان بلایا و سوانح و حوادث غیر مترقبه ای که تعداد آنها بیشمار و قدمت آنها به اندازه ی قدمت و تاریخ بشر است.

پس از ظهور علم مدیریت و توانمند شدن بشر به ابزارهای موثر آن، مدیریت بلایا نیز از دو سه دهه اخیر به عنوان یک شاخه از این علم در جهان قد علم کرده است و با طرح رویکرد علمی مقابله با بلایا باعث ایجاد اطمینان خاطر بیشتری در جوامع بشری در این زمینه شده است.

 

کارگاهها و سمینارها و همایش های علمی با موضوعات مرتبط با مدیریت بحران و دوره های فوق لیسانس و دکتری مدیریت بحران در همین چند دهه اخیر به شکل دوره های جدید و متنوع آموزشی مطرح و به عنوان یکی از شاخه های نوپای علم مدیریت به تربیت مدیران و کارشناسان آگاه و متخصص و ورزیده در زمینه های مختلف و متنوع مدیریت سلامت در بلایا و فوریت ها پرداخته است.

 

رخداد پیاپی بلاهای طبیعی در سرزمین ما ایران و ورود موج عظیم پناهندگان کشورهای مجاور و بروز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اگر چه صدمات جانی و خسارت های مالی فراوانی را به ما تحمیل کرده است، اما باعث کسب تجربه و شکل گیری ساز و کارهای مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام اجرایی از یکسو و روشن تر شدن ضرورت رویکرد علمی به مسائل و مشکلات مرتبط با بلایا، به جای آزمون و خطاهای مکرر از سویی دیگر گردید.

 

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در کشور که با موضوعات متنوعی در زمینه بلایای طبیعی و انسان ساز و شیوه های مختلف مدیریت و کاهش خطر بلایا برای گروههای هدف متفاوت ، توسط سازمان های مختلف داخلی و بین المللی) برنامه ریزی و برگزار شد، نمایانگر این نیاز درک شده از سوی مراجع مختلف دست اندرکار می باشد.

 

 

3.  ارزشهای لحاظ شده (Values) با توجه به تاکید فراوان و ارزش بسیاری که تعالیم ارزشمند مذهبی و دینی ما برای حفظ و نجات جان یک انسان (به منزله حفظ و نجات جان همه ی انسان ها ) قایل است و همچنین تاثیر به سزایی که مدیریت مطلوب و صحیح شرایط بحرانی. بر حفظ و صیانت از ارزشهای والای انسانی می گذارد آموزش این رشته و شاخه از علم را می توان قدمی ارزشمند به سوی نهادینه کردن اخلاق انسانی و ارزش های اسلامی و مذهب مقدس اسلام دانست.

 

در این برنامه با بهره گیری از فناوری های مدرن تاکید بر بکارگیری اصول اخلاقی در کلیه مراحل مدیریت علمی و اقتصادی و اجتماعی بلایا و کاهش خطر آن می باشد.