۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد
ارزیابی ژورنال کلاب
تاریخ جلسه ژورنال کلاب : *
 
نام ارائه دهنده : *
 
موضوع مقاله ارائه شده برای من جدید بود : *
موضوع مقاله ارائه شده جالب و جذاب بود : *
ارائه دهنده تسلط کافی به موضوع مقاله داشت : *
ارائه دهنده مقدمه مقاله را به روشنی بیان نمود : *
ارائه دهنده روش کار مقاله را به روشنی بیان نمود : *
ارائه دهنده یافته های مقاله را به روشنی بیان نمود : *
ارائه دهنده بحث و نتیجه گیری مقاله را به روشنی بیان نمود : *
ارائه دهنده از قدرت بیان و انتقال مفاهیم کافی برخوردار بود : *
ارائه دهنده به سؤالات شرکت کنندگان به خوبی پاسخ داد : *
مدت زمان ارایه توسط ارائه دهنده به خوبی رعایت شد : *
زمان جلسه برای پرسش و پاسخ ها کافی بود : *
با ارایه این مقاله به دانش من در مورد موضوع مورد بحث اضافه گردید : *
ازافراد شرکت کننده در جلسه مشارکت کافی در بحث خواسته شد : *
علاقه مند شدم که در زمینه مورد بحث در مقاله، بیشتر مطالعه کنم : *
مهمترین نقاط قوت در این جلسه :
مهمترین نقاط ضعف در این جلسه :
پیشنهادهای شما برای مؤثرتر شدن جلسات ژورنال کلاب :
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *