۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

 

معرفی مسئول واحد دفتر توسعه آموزش در دانشکده مدیریت 
کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
آیین نامه نقش ها و وظایف دفاتر توسعه آموزش EDOs  

طرح درس ها