۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن


 

فرم حق التدریس اعضاء هیئت علمی
 فرم حق التدریس اعضاء غیر هیئت علمی
فرم کارآموزی مشترک
فرم حق التدریس پایان نامه
 
 شیوه نامه تکمیل فرم حق التدریس
معادلسازی مسئولیت های پژوهشی
آئین نامه معادلسازی واحد های پژوهشی
 آیین نامه ساعت موظف و حق التدریس