۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۷ دي  

سوالات متداول رایج

 

1-دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید چه دروسی می باشد؟ در سایت دانشکده  در هر گروه آموزشی جداگانه وجود دارد.

2-اگر دانشجو در امتحان غیبت کند چه می شود؟ غیبت اگر به دلیل بیماری  و بستری باشد به شورای پزشکی فرستاده می شود و پس از تائید در س حذف می شود در غیر این صورت صفر رد می شود.

 

3-اخذ مرخصی تحصیلی چگونه است؟ دو هفته قبل از شروع ترم درخواست ورخصی به مدیر گروه فرستاده شود و پس از تائید به شورای دانشگاه ارجاع داده می شود.

4-آیا بعد از ثبت نهایی نمره در سیستم سما امکان تغییر نمره وجود دارد؟خیر،مگر اینکه استاد درس کتبا نامه ارسال نماید که در آن صورت به شورای ذانشگاه ارجاع می شود.

5-نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل چگونه است؟برای دانشجویان کارشناسی در سایت دانشکده وجود دارد و برای دانشجویان ارشد و دکتری آموزش صادر می کند.

-مراحل انجام فرایند فارغ التحصیلی؟6

-تحویل آخرین گزارش شش ماهه (حداقل دوهفته قبل از دفاع)

-تکمیل فرم اخذ مجوز دفاع(دوهفته قبل از دفاع)

-دریافت چک لیست واحد های گذرانده از گروه مربوطه

-تحویل فرم ترجمان دانش که به تائید استاد راهنما و مدیر تحصیلات تکمیلی رسیده باشد

-تکمیل فرم تعهد نامه جلسه دفاع

-تحویل ساب میت مقاله

7--تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۴۰۰ ؟در سایت دانشکده قسمت آموزش تقویم آموزشی وجود دارد

 

8-بررسی درخواست‌ های دانشجویان چه زمانی هست؟

دو هفته قبل از شروع ترم

9-روال ارائه درخواست‌ها چگونه است؟

باید ابتدا به گروه ارائه شود و بعد از تایید گروه به تحصیلات تکمیلی فرستاده شود

10-شرایط ارائه پروپوزال ؟دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه پروپوزال در تحصیلات تکمیلی،باید ابتدا پروپوزال خود را در گروه ارائه  دهندو تایید گردد و در مورد دانشجویان ارشد پروپوزال توسط استاد راهنما به همراه چک لیست موجود در سایت قسمت تحصیلات تکمیلی برای مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فرستاده میشه(البته دانشجویان دکتری پس از نمره قبولی آزمون جامع)

11-هر ترم دانشجو چند واحد انتخاب می‌کند؟

دانشجویان کارشناسی ۲۰واحد

دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴واحد

دانشجویان دکتری ۱۲واحد

12-نمره قبولی؟

مقاطع تکمیلی نمره قبولی درس جبرانی ۱۲(درس جبرانی بدون احتساب در معدل)

درس تخصصی ۱۴